Regulamin sklepu internetowego – księgarni Wydawnictwa Studio Emka

§ 1
Definicje

Ilekroć Regulamin posługuje się wymienionymi poniżej terminami należy przez nie rozumieć:

Sprzedawca – Klara Molnar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Klara Molnar Studio Emka” pod adresem przy ul. Zapłocie nr 32c, 02-970 Warszawa, NIP: 1130065895, Regon: 012289617, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej magazyn@studioemka.com.pl oraz numerem telefonu +48 507 780 504;
Księgarnia –księgarnia internetowa prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.studioemka.com.pl
Towar – publikacje książkowe w postaci drukowanej, produkty elektroniczne,
Klient –osoba fizyczną, osoba prawną lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Księgarni.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 i 66[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („KC”), której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Informacje zawarte w Księgarni mają zaś charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.
3. Dla uniknięcia ewentualnego sporu, wygląd Towaru prezentowany w Księgarni może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Towaru dostarczonego Klientowi, a to ze względu na ustawienia monitora Klienta, oświetlenie i inne warunki wykonania zdjęć Towarów, lub podobne okoliczności.

§ 3
Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Klient składa zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Księgarni;
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Księgarni;
c) wysłanie elektronicznego formularza zamówienia ze strony Księgarni.
2. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Księgarni oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu sprzedaży książek elektronicznych i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.
3. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.
4. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Klienta.
5. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas zamówienie ulega anulowaniu a żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
6. Jeżeli Towar jest niedostępny w Sklepie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
7. Klient jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy magazyn@studioemka.com.pl

§ 4
Realizacja i dostarczanie zamówień

1. Realizacja zamówień na Towary następować będzie w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Realizacja zamówień na tzw. „przedsprzedaże”, tj. Towary, które mają określone daty wydań, następuje w terminie wskazanym Klientowi przez Sprzedawcę w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
3. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1- 2 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin realizacji.
5. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na poszczególne Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.
6. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
7. W przypadku, gdy Klient zaznaczył w elektronicznym formularzu zamówienia pozycję:
a) “Kurier” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku nie dłużej niż 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski);
b) “Poczta Polska” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku nie dłużej niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę Poczta Polska S.A.

§ 5
Ceny, opłaty oraz sposoby płatności za zamówione Towary

1. Cena aktualna w Księgarni w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Cena jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
2. W razie wyboru przez Klienta, zgodnie z § 4 ust. 7, opcji „Kurier” lub „Poczta Polska” opłaty należne, odpowiednio, podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub Poczcie Polskiej za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi:
a) gdy wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 180 zł brutto – Klient, w wysokości wskazanej przy wypełnianiu formularza zamówienia w zależności od sposobu dostawy, za pośrednictwem Sprzedawcy, albo
b) gdy wartość zamówienia wynosi powyżej 180 zł brutto – Sprzedawca.
3. W Księgarni stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przy odbiorze (pobranie) – Klient płaci, odbierając zamówiony Towar;
b) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;
c) przedpłata – Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego lub tylko numer rachunku bankowego Sprzedawcy; zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klienta sposobów płatności, w tym może zastrzec wymóg dokonania przedpłaty.
6. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

§ 6
Miejsce i sposób składania reklamacji

1. Reklamacje Klient może złożyć emailem: magazyn@studioemka.com.pl, telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer +48 507 780 504 lub listownie na adres: Studio Emka , ul. Królowej Aldony 6/2a,03-928 Warszawa, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów,
2. Klient powinien zawrzeć w zgłoszeniu reklamacyjnym przyczynę złożenia reklamacji, żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego Towaru, a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu ceny za Towar.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 1. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
4. W razie uwzględnienia reklamacji Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na adres Sprzedawcy a Sprzedawca dostarczy
Klientowi nowy, niewadliwy Towar, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Jeżeli dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę.

§ 7
Przepisy dotyczące Konsumentów

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „ustawą”.
2. Gdy Księgarnia organizuje promocyjną sprzedaż wiązaną, w ramach której Sprzedawca sprzedaje Konsumentowi – ze względu na łączną wartość jego zamówienia – Towary po cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie, wówczas Konsument może odstąpić od umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich Towarów objętych daną umową, albo wyłącznie w części dotyczącej Towarów oferowanych po cenie promocyjnej lub w gratisie;
3. Gdy Sprzedawca udziela Konsumentowi – ze względu na wartość zamówienia równą lub przekraczającą zastrzeżony limit – rabatu, wówczas Konsument, zmniejszając – w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od części umowy – wartość zamówienia do poziomu poniżej zastrzeżonego limitu, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej ceny (bez uwzględnienia takiego rabatu) Towarów, których odstąpienie nie dotyczy;
4. Gdy Konsument chce zrezygnować z Towarów zakupionych po cenie standardowej w ramach promocyjnej sprzedaży wiązanej, lecz zachować własność Towarów zakupionych po cenie promocyjnej lub w gratisie, wówczas Konsument powinien w terminie 14 dni zobowiązać się do nabycia pozostałych Towarów po cenach standardowych, składając oświadczenie woli przyjęcia takiego zobowiązania i wysyłając je na adres e-mail: magazyn@studioemka.com.pl lub adres pocztowy Sprzedawcy.
5. Do biegu terminu oraz warunków jego zachowania, (częściowego) zwrotu wzajemnych świadczeń oraz rozliczeń, a także odpowiedzialności postanowienia ust. 6-14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie oraz treść zmienionego zamówienia, a także zawierającą odpowiednią fakturę.
6. Z zastrzeżeniem ust. 14, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:
a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
c) umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: magazyn@studioemka.com.pl lub adres pocztowy Studio Emka, Królowej Aldony 6/2a, 03-928 Warszawa Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 7.
9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
14. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umowy:
a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
16. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
17. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: magazyn@studioemka.com.pl lub pisemnie na adres Studio Emka: ul Królowej Aldony 6/2a, 03-928.Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.
18. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
19. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
20. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt, na adres podany przez Konsumenta.
21. Konsument na każdym etapie ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 8
Postanowienie końcowe

1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni.
3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: wydawnictwo@studioemka.com.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2019 roku r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – do pobrania tutaj.